CASIO fx-4500PA فهرست برنامه های ماشین حساب کاسیو
نسخه آنلاین دارد. اینجا کلیک کنید محاسبه مقدار معادل دو مقاومت موازی با هم، و یا دو خازن سری با هم، و نمایش مقدار کُل آنها
محاسبه دو مقاومت موازینرم افزار شبیه ساز دو مقاومت موازی
نسخه آنلاین دارد. اینجا کلیک کنید 126000 تومان
پرداخت آنلاین
پرداخت کارت به کارت
حل تمامی معادلات درجه سه با فُرم
Ax3+Bx2+Cx+D=0
و محاسبه دقیق ریشه های معادلات درجه سوم، پس از دریافت ABCD از کاربر + واکنش به داده های غلط کاربر، مثل A=0 + نمایش ریشه های حقیقی و موهومی همه معادلات درجه سوم، بدون محدودیت های موجود در روش نیوتن
نسخه آفلاین دارد. از اینجا دانلود کنید. 36Kb 94000 تومان
پرداخت آنلاین
پرداخت کارت به کارت
حل معادله
Ax2+Bx+C=0
و سپس نمایش ریشه های حقیقی و موهومی معادله بعد از دریافت ضرایب ABC از کاربر + قابلیت محاسبه و نمایش Δ معادله درجه دومِ گفته شده، به کاربر + واکنش به ورود اطلاعات غلط توسط کاربر، نظیر A=0
نسخه آنلاین، ندارد. 38000 تومان
پرداخت آنلاین
پرداخت کارت به کارت
محاسبه توزیع نُرمال تابع φ(x) با بهترین تقریب روش هَستینگ، تا نقطه X که کاربر تعیین می نماید. به ازای هر X ورودی، یک مساحت زیر نمودار محاسبه و نمایش می دهد.
نسخه آنلاین، ندارد. 98000 تومان
پرداخت آنلاین
پرداخت کارت به کارت
محاسبه مجهول های X,Y,Z یک دستگاه سه معادله سه مجهول با حل ماتریس سه در سه مطابق با شکل، پس از دریافت درایه های A,B,C,D,E,F,G,H,I,K,L,P از کاربر + قابلیت محاسبه و نمایش دِتِرمینانِ ماتریس + قابلیت حل دستگاه دو معادله دو مجهول
ماتریس سه در سه و ترتیب چیدمان درایه های آن
نسخه آنلاین، ندارد. 47000 تومان
پرداخت آنلاین
پرداخت کارت به کارت
محاسبه مقدار مجموع سه عدد مختلط یا قطبی
نسخه آنلاین، ندارد. 112000 تومان
پرداخت آنلاین
پرداخت کارت به کارت
محاسبه دترمینانِ یک ماتریس مختلط سه در سه، مطابق با شکل، و نمایش عددِ دترمینان به کاربر، پس از دریافت 9 درایه و 9 زاویه به ازای هر درایه، از کاربر
ماتریس سه در سه از نوع مختلط و ترتیب چیدمان درایه های آن
نسخه آنلاین، ندارد. 13000 تومان
پرداخت آنلاین
پرداخت کارت به کارت
طول و زاویه بُردار را می گیرد و مولفه X و Y بُردار را محاسبه و نمایش می دهد
نسخه آنلاین، ندارد. 11000 تومان
پرداخت آنلاین
پرداخت کارت به کارت
مولفه X و Y بُردار را از کاربر می گیرد و طول بردار و زاویه آن را محاسبه و نمایش می دهد
نسخه آنلاین دارد. اینجا کلیک کنید 58000 تومان
پرداخت آنلاین
پرداخت کارت به کارت
محاسبه مساحت انواع و اقسام مثلث، بدون نیاز به دانستن قائده و ارتفاع مثلث، فقط با تعیین طولِ سه ضلعِ مثلث مورد نظر، شامل ضلع های ABC ، مستقل از نوعِ مثلث
مثلث نامتساوی الاضلاع مثلث متساوی الاضلاع
مثلث راست گوشه یا قائم الزاویه
نسخه آنلاین دارد. اینجا کلیک کنید 56000 تومان
پرداخت آنلاین
پرداخت کارت به کارت
محاسبه طولِ ضلعِ سوم و مجهولِ انواع و اقسام مثلث، بدون نیاز به تعیین نوعِ مثلث ، فقط با تعیین طولِ دو ضلعِ معلومِ مثلث مورد نظر، شامل ضلع های A و B و زاویه T بین آنها + واکنش به داده های غلط کاربر شامل T<0 یا T>180
مثلث نامتساوی الاضلاع
مثلث متساوی الاضلاع مثلث راست گوشه یا قائم الزاویه
مثلث نامتساوی الاضلاع مثلث نامتساوی الاضلاع
نسخه آنلاین، ندارد. 21000 تومان
پرداخت آنلاین
پرداخت کارت به کارت
حل معادله
Ax3+Bx2+Cx+D=0
و محاسبه تقریبی یک ریشه حقیقی، (در صورت وجود آن ریشه در بازه تعیین شده توسط کاربر) پس از دریافت ABCD و نیز X0 و EPSILON و H از کاربر + واکنش به داده های غلط کاربر، مثل A=0
نسخه آنلاین/آفلاین قیمت کارایی نام برنامه

برای خرید تمامی برنامه های ماشین حساب کاسیو fx-4500PA ، با تخفیف بصورت یکجا به قیمت 610000 تومان، با پرداخت آنلاین اینجا کلیک کنید و برای خرید تمام برنامه ها به صورت کارت به کارت اینجا کلیک کنید.
اگر در رابطه با برنامه های ماشین حساب کاسیو fx-4500PA سوالی دارید، جواب را در این صفحه وبسایت سیسیان الکترونیک بیابید.
برای ورود به هر یک از برنامه ها و وارد کردن آن به ماشین حساب خود، روی نام همان برنامه کلیک یا لمس کنید، و یا کلیک کنید.
راه های خرید برنامه ها

آخرین بروز رسانی قیمت ها، مربوط به مورخ پنجشنبه 1401/3/26 می باشد