برنامه حل مقدار معادل دو مقاومت موازی

مقدار هر مقاومت را بر حسب Ω (اُهم) ، در جای خالی وارد کنید و کلید محاسبه را بزنید. مقدار مقاومت معادل محاسبه و نمایش داده می شود.

شبکه نردبانی مقاومت های موازی
مقاومت اول :
R1 = Ω
مقاومت دوم :
R2 = Ω