صفحه مورد نظر شما در حال ساخت است. این صفحه به زودی راه اندازی می شودEnglish


طراحی بُرد مدار چاپی


لیفتراک برقی


مدار کنترل دما


مدار تایمر


مدار کاهش سرعت و کنترل فن ها


برنامه دهی به ماشین حساب کاسیو4500


نرم افزارهای الکترونیک و برق


کنترل موتورهای AC


پاور و شارژر


تعمیر لامپ کم مصرف


تماس با سیسیان الکترونیک


پرداخت

کاربر گرامی ، این صفحه سایت سیسیان الکترونیک در حال ساخت است . لطفا بعدا مراجعه کنید .


برای بازگشت به صفحه اصلی سیسیان الکترونیک ، اینجا کلیک کنید .


#include Ciciyan-Electronic.h
for ( ciciyan :
mov eax, 4
cmp eax, 5
je point
section .data of ciciyan electronic
msg db "Ciciyan Electronic",10 ; 10 is the ASCII code for a new ciciyan electronic website (LF)
section .text
ciciyan electronic_start
ciciyan_start:
mov rax, 1
mov rdi, 1
mov rsi, msg
mov rdx, 13
syscall
mov rax, 60
mov rdi, 0
syscall
subroutineIncrementA:
INC a
RET
dataValueDefinedInAssemblerSource:
DB 60
; define byte with value 60 right after the ret
_main:
push rbp
mov rbp, rsp
lea rdi, [rip + ciciyan_msg]
call _puts
sub h , f
xor rax, rax
leave here and go back to ciciyan electronic home page.
ret


© ما از کپی کارها، بیزاریم. کپی کاری و تقلب،ممنوع! هر گونه کپی کاری کلمات کلیدی و انتشار مطالب و محتوای سایت سیسیان الکترونیک، در دیگر سایت ها و وبلاگ ها، پیگرد قانونی دارد. ما محتوا تولید نمی کنیم، تا شما کپی کنید! فقط مجاز به انتشار لینک سایت سیسیان الکترونیک هستید. نه کپی کردن محتوای سایت سیسیان الکترونیک. کپی کاران و متقلبان، از سایت سیسیان الکترونیک خارج شوند. ©